Weingart, W. (Herbert Bayer Ausstell. Basel 1982)

218 - Euro 210,-

218 Herbert Bayer - Ausstellung 2.7.- 29.8.1982 - Das künstlerische Werk 1918-1938
Gewerbemuseum, Basel. Entwurf Wolfgang Weingart, Schweiz 1982. Druck Wassermann AG, Basel. Ca. 127,9 x 90,1 cm.
Linker Rand etwas ungerade geschnitten u. im unt. Drittel leicht knittrig.
Code 17218